سرین مغز

 سرین مغز
بادام

 سرین مغز - گردو

خلال بادام درختی